Rs 100 Cr budget for Trivikram – Suriya movie

Rs 100 Cr budget for Trivikram - Suriya movie?

Rs 100 Cr budget for Trivikram – Suriya movie?